Mạng Base của Coinbase xuất bản lộ trình phác thảo “Path to Mainnet”

Đăng bởi Thùy Duyên ngày 25/05/2023 11:05
Mạng Base của Coinbase xuất bản lộ trình phác thảo “Path to Mainnet”

Coinbase đã công bố lộ trình ra mắt mainnet của mạng Base trong một bài đăng trên blog có tiêu đề “Path to Mainnet”.

Hiện tại, hai trong năm tiêu chí cần thiết đã được đáp ứng, trong khi ba tiêu chí còn lại vẫn đang được thực hiện.

Base dự định trở thành layer-2 của Ethereum sử dụng công nghệ Optimistic Rollup để giảm phí giao dịch và tăng khả năng mở rộng.

Mạng Testnet của Base hiện chỉ kết nối với phiên bản testnet Goerli của Ethereum, không phải phiên bản mainnet.

Mạng Base dựa trên OP Stack, một bộ mã cũng được sử dụng cho mạng Optimistic và cần đáp ứng năm tiêu chí trước khi ra mắt mainnet.

  • Đầu tiên, testnet phải thực hiện thành công hard fork Regolith.

  • Thứ hai, nó phải trải qua quá trình đánh giá cơ sở hạ tầng với nhóm OP Labs.

  • Thứ ba, nâng cấp thành công mạng lên Bedrock.

  • Tiêu chí thứ tư và thứ năm là “hoàn thành thành công các cuộc kiểm tra nội bộ và bên ngoài mà không có vấn đề nghiêm trọng nghiêm trọng nào” và “sự ổn định của testnet đã được chứng minh”.

Coinbase chưa công bố ngày cụ thể cho việc nâng cấp lên Bedrock và hoàn thành các cuộc kiểm tra để đạt tiêu chí cuối cùng.

Mặc dù không có ngày cụ thể, Base sẽ công bố các mốc quan trọng và chia sẻ dòng thời gian chính xác trong tương lai gần.

Bài liên quan