Những đặc quyền mà nhân viên FTX được nhận trước khi phá sản