Tại sao mọi người lại sợ tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử?